ЛИСТА НА ПАРТНЕРИ

ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани соработува со:

Општини

Компании

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Сите заинтересирани правни субјекти во Република Македонија кои пуштаат во употреба отпад од пакување кој е создаден од вршење на производствена дејност или од отпад од пакување од увоз на стоки и добра, можат да склучат договор со ЕКО –ПАК ХИТ ДОО Кочани, доколку количината на отпадот годишно надминува:

  •    Стакло - 800кг
  •    Хартија/Картон - 300 кг
  •    Друг тип на амбалажа - 100 кг