СОРАБОТКА СО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани и Општина Пехчево во текот на изминатите години ја остварија следнава соработка:

 

2014

- Донација на контејнери 10.12.2014 година