СОРАБОТКА СО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани и Општина Зрновци во текот на изминатите години ја остварија следнава соработка:

 

2015

- ОУ Синиша Стоилов, Мородвис 07.12.2015-09.12.2015 година

- ОУ Синиша Стоилов, Зрновци 07.12.2015-09.12.2015 година

 

2014

- Донација на контејнери во Општина Зрновци 29.12.2014

 

2012

- Донација на Општина Зрновци 06.10.2012 година

Доделување награди по повод новогодишен конкурс