Чувар на Вашата околина!

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани е непрофитна компанија чија дејност е управување со отпадот од пакување, согласно со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Мисијата на ЕКО-ПАК ХИТ ДОО е да обезбеди почиста и сигурна средина за живот на граѓаните на Република Македонија преку ефективно управување на систем за собирање и искористување-рециклирање на отпадоците од пакување.

Наша визија е да бидеме организација за пример која ќе шири вредности на љубов, искреност, мир, забава и среќа за нашите деца и поколенија преку призмата на чиста и здрава животна средина.

 

Logo