Известување во врска со имплементацијата на Законот за управување со пакување и отпад од пакување

Министерството за животна средина и просторно планирање ги информира економските оператори поврзани со управувањето со пакување дека согласно член 67 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување, надоместокот од членот 40 на овој закон се применува од 1 јануари 2011.

Повеќе може да прочитате во целосното соопштение.